תקנון אתר קולינג

 

 1. תקנון זה מהווה הסכם בין גולש האתר ו/או רוכש הטובין והמוצרים באתר ("לקוח" או משתמש"). הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר calllling.com. (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע באתר.
 2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מהאתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפי הוראותיו. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. השימוש באתר כפוף להוראות תקנון זה ו/או הדין הישראלי, ככל שיש סתירה בין הוראות החוק ו/או הוראות התקנון, יגברו הוראות החוק לעניין זה. התקנון ניתן לשינוי בכל עת על פי שיקול דעת של מפעיל האתר.
 4. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר ו/או מפעיל/ת האתר אשר מקפידים ופועלים בהתאם להוראות הדין וחוקי הגנת הפרטיות הרלוונטים למדינת ישראל בלבד וזאת על אף שניתן לרכוש שירותים ו/או מוצרים גם במדינות אחרות ממדינת ישראל. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע רכישה באתר ללא הרשמה הנך רשאי להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעיל/ת האתר ו/או מי מטעמו. והכל בהתאם להוראות הסכם זה.
 5. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני info@calllling.com בטלפון 02-376-0006.
 6. מפעיל/ת האתר יספק שירותים ומוצרים הנרכשים באתר, ללקוח, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. יובהר כי עצם ביצוע ההזמנה באתר אינה מהווה רכישה ו/או הזמנה מאושרת אלא הזמנה לרכישה – רק לאחר ביצוע הזמנה תעבור ההזמנה לאישור אצל מפעילת האתר, ולאחר אישורה תועבר ההזמנה למשלוח והספקה.
 7. השלמת הזמנה תבוצע במועד התקיימות כל התנאים המצטברים הבאים (א) אישור חברת האשראי; (ב) קבלת אישור הספק לגבי השירות המבוקש ויכולת לספק שירות או מוצר זה.
 8. אספקת המוצר ו/או השירות, יבוצע באמצעים דיגיטליים ו/או שירות משלוחים בהתאם לסוג המוצר ו/או השירות המסופק, ובהתאם ליכולת ההספקה הלוגיסטית של האתר ו/או מפעיל האתר והכל בהתאם ללוחות הזמנים של חברת המשלוחים ככל שידרש משלוח. איזורים מוגבלים מבחינה בטחונית ו/או שאליהם קיים קושי להגעה מסיבות לוגיסטיות ו/או עקב סגר או בעיות תפעוליות יתואמו בנפרד מול הלקוח.
 9. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים באתר יהיו בהתאם ללוח הזמנים של חברת המשלוחים ו/או חברות או צדדים שלישיים המספקות את השירותים/המוצרים, אנו עושים כל מאמץ לספק בפרק זמן הקצר ביותר שלא יעלה על 72 שעות, אולם יתכנו נסיבות שאינן בשליטתנו אשר משפיעות על קבלת המוצרים / שירותים ו/או העברתם ללקוח הסופי, לרבות נסיבות שקשורות בחברת המשלוחים.
 10. ככלל ניתן לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי, בתאום מראש. לשם כך יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של האתר.
 11. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר ו/או השירות הנרכש (לדוגמא הזמנה עתידית לקבלת שירות). לא ניתן לקבל החזר בגין שירותים שלא נוצלו עד תום.
 12. להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
  12.1 עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצר או ביצוע ההזמנה המאוחר מבניהם, ובלבד שהמוצר לא נפתח ולא נעשה בו שינוי או שלא התחיל מועד הספקת השירות (לדוגמא החל המועד לקבלת חבילת התקשורת שנרכשה).
  12.2 אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם הצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ובלבד שלא נעשה במוצר כל שימוש ו/או לא נפתח ולא הוחל לספק את השירות.
 13. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעיל/ת האתר רשאי/ת לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 14. במקרה של ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה, רוכש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו, על חשבונו. לקוח שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
 15. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב/טלפון/דוא"ל למפעיל/ת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות – ככלל, באותו האמצעי שבוצעה הרכישה מלכתחילה.
 16. אחריות מפעיל האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת לסכום הקניה שביצע הלקוח. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן. מובהר כי היות וחלק מהשירותים שנרכשים כפופים לרשתות תקשורת סלולארית, מזג אויר, ואירועים שאינם בשליטת אתר ו/או ספק השירות הסלולארי או האינטרנטי ו/או מפעיל האתר, אין כל אחריות לאיכות הקליטה הסלולארית ו/או לכיסוי הסלולארי ו/או לשירותים אשר תלויים בצדדים שלישיים ושאינם בשליטת מפעיל האתר לרבות שירותים שכפופים לכוח עליון או לנסיבות שאינן בשליטת מפעיל האתר.
 17. אנו עושים מאמץ רב לשמור על תקינות פעילותו של האתר וכן תקינות ואיכות השירותים. אנו עושים מאמצים רבים ששירות המכירות והשירות ללקוחותינו יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ואולם אנו יכולים להיות אחראים לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק/תקשורת /טלפוניה ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט. אנו לא נישא באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר ו/או לעשות שימוש בשירותים שרכשת – ככל שהנ"ל לא בשליטת האתר ומפעילי האתר.
 18. האתר עושה מאמצים רבים על מנת לספק שירותי תקשורת, והתקשרויות איכותיות, באמות מידה גבוהות, על אף האמור, ייתכנו תקלות שאינן תלויות באתר ו/או בצדדים שלישיים, ובכלל זה ניתוקי קווי התקשורת, ו/או הפרעות מסוגים שונים.
 19. מפעיל/ת האתר ו/או מי מטעמם יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר ו/או משימוש בשירותים שנרכשו ממפעיל האתר עד גובה סכום הרכישה בלבד, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 20. אנו מתחייבים לא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויות המשתמש ו/או מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים ו/או בהתאם לצו בית משפט . אנו נאפשר גישה למידע רק לאלה מהעובדים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 21. מידע לגבי הגולש, יכלול בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לאתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 22. ללקוח ידוע, והוא מסכים בזאת כי המידע לגביו יישמר במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין הרלוונטים, מאגר מידע יירשם ככל שיידרש הדבר על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות וההוראות הרגולטוריות הרלוונטיות.
 23. הלקוח מסכים ומאשר לאתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתו הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת טובין ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות.
 24. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת דוא"ל: info@calllling.com ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 25. הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
 26. הנך מאשר בזאת להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים אשר צריכים לקבל את המידע לצורך ביצוע הספקת הטובין או השירותים, חברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי השירותים וחברות התקשורת אשר נדרשות לפרטים לשם הספקת השירותים.
 27. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששירותי התקשורת הנרכשים על ידו מסופקים על ידי צדדים שלישיים, מוצע ללקוח לבדוק את אתרי החברות אשר מספקים שירותי תקשורת לשם הבנה של מדיניות הגנת הפרטיות של אותן חברות וכן את התקנון ו/או הוראות החוק והרגולציה הרלוונטים. בכל מקרה האתר ו/או כל מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מכל מן וסוג אשר יגרם ללקוח ו/או למשתמש כתוצאה מהתנהלות אותם צדדים שלישיים לרבות כאלה המספקים שירותים נלווים לשירותים אותם רוכש הלקוח.
  א. רכישת כרטיסי סים והתנאים להפעלתו
 28. כרטיס הסים שנרכש על ידי המשתמש, הינו בבעלות מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים אשר מתירים למפעיל האתר למכור את הכרטיס במסגרת הסכם מתן שירותים ו/או הסכמים אחרים.
 29. עליך לשמור על כרטיס הסים, לא לאבד, לפגוע או להרוס את הכרטיס, פגיעה בכטיס עשויה לפגוע באופן קבלת השירותים אותם רכשת. מפעילי האתר וכל מי מטעמם, יחליפו כרטיס סים פגום ובלבד שהפגם לא נגרם בכרטיס כתוצאה מרשלנות המשתמש.
 30. החלפת כרטיס פגום עשויה להיות כרוכה בעלויות משלוח ו/או בעלויות נוספות, בהתאם לנסיבות העניין והמקרה. במקרה של אובדן או גניבה של כרטיס הסים, מפעיל האתר יהא אחראי לשלוח למשתמש כרטיס סים חליפי, בכפוף לתשלום הוצאות סבירות של מפעיל האתר, הקשורות בהחלפה ו/או שליחה של כרטיס סים חדש.
 31. כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, לרבות באמצעי התקשורת המוצעים ובכלל זה כרטיסי סים, ושימוש בתקשורת המוצעת לרבות תקשורת אינטרנטית, מיועדים לשימוש הוגן ולאדם הסביר, ואין הם מיועדים לשימוש עסקי ו/או למכירות לצדדים שלישיים. מובהר כי היה ויעשה שימוש בשירותים הנרכשים למטרו עסקיות, העולות על השימוש ההוגן והסביר, יהיו רשאים מפעילי האתר לעצור את השימוש הבלתי סביר או להאט את קצב הגלישה ו/או לסיים את ההתקשרות בין הצדדים, בהתאם לשיקול דעתם ובהתאם לנסיבות מעת לעת.
 32. כל שירותי התקשורת והשירותים ככלל, המוצעים למשתמש באתר, אינם מיועדים לקווי תוכן ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים שעיקרם קבלת ו/או רכישת תכנים מסוגים שונים.
 33. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שקיימים מכשירים כשרים שאינם תואמים לסימים המסופקים על ידי האתר, עליך לוודא שהמכשיר שברשותך תואם לסים אותו ברצונך לרכוש, כמו כן שהמכשיר לו אתה רוכש את כרטיס הסים, אינו נעול לשימוש בישראל.
 34. על המשתמש להודיע באמצעות דוא"ל במייל info@calllling.com ולקבל תשובה שהחשבון בוטל וכי אין כל מניעה חוקית לביטול ההתקשרות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שביטול עסקאות בחברת האשראי טרם ביטול העסקה אצל האתר, עשוי לגרום לחיובים מיותרים נוספים, לרבות שכ"ט עו"ד.
 35. המשתמש חייב לשלם על כל תוכנית כל זמן שהתוכנית פתוחה לפעילות, גם אם ללא שימוש, וזאת לכל זמן שהמשתמש לא ביטל את התכנית.
 36. מובהר כי כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, לרבות באמצעי התקשורת המוצעים ובכלל זה כרטיסי סים, ושימוש בתקשורת המוצעת לרבות תקשורת אינטרנטית, תעשה בהתאם להוראות החוק, המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה בלתי חוקית ו/או פעולות אשר עשויות לפגוע, להשבית, להעמיס או לפגוע בצדדים שלישיים לרבות באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ו/או אתר האינטרנט נשוא תקנון זה.
 37. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו או פתח תקווה בלבד.